Art. 1: Voorafgaande bepalingen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de door MULTICAP afgesloten overeenkomsten tenzij daarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid met de verkoopsvoorwaarden van de klant hebben de algemene en bijzondere voorwaarden van MULTICAP de bovenhand, tenzij MULTICAP aankoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Offertes en prijslijsten kunnen ten allen tijde, en zonder voorafgaande waarschuwing, worden herzien.

 

Art. 2: Bestellingen

Een bestelling wordt slechts als aanvaard en bindend aanzien, wanneer de aanvaarding schriftelijk is gebeurd door de bevoegde gemandateerden van MULTICAP. Een herroeping van een bestelling of een annulering van een schriftelijk aanvaarde bestelling, door klant, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting mee tot betaling, door de klant, van een forfaitaire vergoeding à 25% van de verkoopwaarde van de bestelling.

 

Art. 3: Leveringen

3.1. Iedere opgegeven leveringstermijn is benaderend en slechts indicatief. Een overschrijding van een leveringstermijn zal nimmer aanleiding kunnen zijn voor vernietiging van het order of recht geven op enige schadevergoeding, behoudens het bepaalde onder 3.2.

3.2. Enkel in geval van overmacht of gebeurtenissen die buiten de controle van MULTICAP liggen (stakingen, feiten van de openbare overheid, moeilijkheden of vertraging van bevoorrading of transport) wordt de opgegeven leveringstermijn geschorst voor de duur van deze feiten. Wordt om voormelde oorzaken de opgegeven leveringstermijn met meer dan de helft overschreden, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren bij brief, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding heeft.

3.3. Deelleveringen of gespreide leveringen zijn toegelaten. Gedeeltelijke levering mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling voor de reeds geleverde goederen.

3.4. Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn de goederen afhaalbaar bij MULTICAP (Ex-works). De leveringen worden geacht voltrokken te zijn bij vertrek uit MULTICAP. De goederen worden steeds op eigen risico van de koper getransporteerd, ook al is de levering ’franco bestemming’, en of het transport geregeld of uitgevoerd door Multicap.

3.5. Klachten met betrekking tot leveringen dienen binnen de vijf kalenderdagen na datum van levering en bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan MULTICAP. Klachten na deze termijn geformuleerd zijn niet ontvankelijk.

 

Art. 4: Betaling

4.1. Alle facturen voor geleverde goederen en of diensten zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is bevestigd door Multicap. De betalingstermijn kan echter nooit langer zijn dan 30 dagen na levering zoals bepaald door de wettelijk regeling terzake. In geval van laattijdige betaling is door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd à 15% van het netto factuurbedrag, met een minimum van 25 Euro Het onbetaald gebleven factuurbedrag wordt verhoogd met een intrest van 1,5% per gehele of gedeeltelijke maand vertraging, berekend vanaf factuurdatum tot de effectieve betaling zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is. Alle kosten gemaakt door MULTICAP om de laattijdige betaling in te vorderen, zijn ten laste van de klant.

4.2. Het niet uitdrukkelijk vorderen van de voormelde vergoeding en intresten houdt geen verzaking in vanwege MULTICAP.

4.3. Klachten omtrent factuurdatum zijn niet meer ontvankelijk wanneer deze niet bij aangetekend schrijven, binnen de acht werkdagen na factuurdatum aan MULTICAP ter kennis gebracht zijn.

 

Art. 5: Conformiteit van geleverde goederen, waarborg, klachten

5.1. Behoudens andersluidend, schriftelijke bevestiging vanwege MULTICAP, wordt slechts een waarborg op nieuw verkochte goederen verleend en dit binnen de waarborgbeperkingen van de fabrikant of toeleverancier van MULTICAP.

5.2. Op straffe van verval van deze waarborg zal de koper evenwel ieder onderhoud en herstelling gedurende de waarborgperiode laten gebeuren door de verkoper en dit uitsluitend in haar werkhuizen of door haar schriftelijk aangewezen onderaannemers of gespecialiseerde herstellers. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van de verkoper wordt op tweedehands goederen of occasioneel afgeprijsde goederen geen waarborg verleend. Elke waarborg van welke aard ook (verborgen gebreken, product aansprakelijkheid, defect...) in hoofde van de verkoper is beperkt tot het herstellen of vervangen van de geleverde goederen. De koper doet afstand van ieder ander verhaal, vordering tot schadevergoeding uit deze hoofde en verbindt zicht er toe, zich in de plaats te stellen van de verkoper indien derden hieromtrent tegen deze laatste aanspraken zouden doen gelden.

5.3. Klachten betreffende de conformiteit of zichtbare gebreken moeten door de klant schriftelijk kenbaar gemaakt uiterlijk binnen de twee werkdagen na de levering. Klachten ingediend na deze termijnen zijn niet meer ontvankelijk.

5.4. Technische specificaties en brochures worden door de verkoper bezorgd ten titel van inlichting. Zij mogen op geen enkele wijze door de koper worden gedupliceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

 

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van art 1583 B.W., blijven alle geleverde goederen, materialen eigendom van de verkoper zolang de rekeningen en of de vergoedingen hiervoor niet volledig door de klant betaald zijn. De koper erkent dit eigendomsvoorbehoud en zal zich derhalve in geen geval van deze goederen en of materialen ontdoen noch ze met enig voorrecht bezwaren. Tot volledige betaling van goederen en verwijlintresten zal de rechtsverhouding tussen de partijen beschouwd worden als zijnde huur. De ontvanger van de goederen draagt de volledige verantwoordelijkheid om de goederen te vrijwaren van beschadiging, verlies diefstal enz.. Cheques en wissels worden slechts aanvaard als betaling nadat ze verzilverd zijn.

 

Art. 7: Wijzigingen

MULTICAP behoudt zich het recht voor ten alle tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op bestaande en aanvaardde bestellingen zullen de huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn behoudens uitdrukkelijke afwijking.

 

Art. 8: Geschillen, toepasselijk recht, woonkeuze

Enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende uitlegging en uitvoering van de algemene voorwaarden. Op de algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Ten aanzien van mededelingen, aanzeggingen en betekeningen doet MULTICAP keuze van woonst: in haar uitbatingszetel: Industrieweg 1b te 2630 Aartselaar België.